0

ویانا  بوک در سال 1397 کار خود را با مدیریت آقای فراهانی در قالب پخش و توزیع کتب کمک آموزشی، درسی، دانشگاهی، پزشکی و تمامی ژانر ها با تهیه و ارسال برای تمامی کتاب ها برای هموطنان ایران عزیز شروع به کار کرد.