0

4000واژه پرکاربردانگلیسی

58754-62825
وضعیت محصول :
قابل تهیه
179,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
493 g
+

مشخصات

Nation
خلیلی
عمادحیدرنیا/یاسمن ساردویی/هدی طالبیان/سعید شرافتمند/فروغ اورک موردغفاری/اشرف چرمگر/محمدمحمودی/مهساتقوی فرخ آبادی
رحلی
9786004222686
224

توضیحات این محصول

دراین کتاب4000واژه مفید

زبان انگلیسی بصورت6بخش

تفکیک شده ودر سه جلد گردآوری

شدند.این لغات از آنالیز مجموعه ای

ازکتابهای آموزشی زبان انگلیسی در

سه سطح مقدماتی متوسط وپیشرفته جمع آوری شده اند.