0

آناتومی اندام(چکیده گری دانشجویی)

700033-350-500
وضعیت محصول :
قابل تهیه
230,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
505 g
+

مشخصات

ریچارد ال.دریک/وایان وگال/آدام دابیو.ام.میچل
آییژ
لیلاحیدری.مریم خانه زاد
وزیری
9789649705279
200

توضیحات این محصول

فهرست مطالب شامل:

6:اندام تحتانی

اسنخوان بی نام یا هیپ

لگن استخونی

انتهای فوقانی فیمور

مفصل هیپ

ورودی های اندام تحتانی

و...