0

مروری مصور لیپینکات بیوشیمی

0051721_-
وضعیت محصول :
قابل تهیه
550,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
1220 g
+

مشخصات

ریچارد پ.آ. هاروی دنیس فریر
ابن سینا
طاهری علی ، علمی مائده ، علمی فاطمه ، علیزاده سمیرا ، محبی کجیدی مهدیه ، مصطفایی پورندا ، معصوم نیا امیر مسعود ، معنوی سید محمد رضا ، منتخب یگانه حسین ، مهاجر بهرام ، میرشاه ولد سید محمد ، نجفی سمنانی فاطمه ، نعیمی خالدی حسن ، وحید پور نیوشا ، وطن نژاد اکرم ، دوستی محمد
وزیری
9789647150569
768

توضیحات این محصول

فهرست مطالب

بخش اول : ساختمان و عملکرد پروتئین 

بخش دوم : متابولیسم بینابینی

بخش سوم : متابولیسم چربی

بخش چهارم : متابولیسم نیتروژن

بخش پنجم : هماهنگی متابولیسم

بخش ششم : ذخیره و بیان اطلاعات ژنتیکی